Sách giáo khoa
学習用テキスト

1.Nông nghiệp trồng trọt
耕種農業

Đây là sách giáo khoa dùng cho người tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nông nghiệp (Nông nghiệp trồng trọt). Sách giáo khoa này căn cứ theo phạm vi của kỳ thi.

Kỳ thi đánh giá kỹ năng nông nghiệp (Sách giáo khoa Nông nghiệp trồng trọt)- file pdf

2.Nông nghiệp chăn nuôi
畜産農業

Đây là sách giáo khoa dùng cho người tham dự kỳ thi đánh giá nông nghiệp (Nông nghiệp chăn nuôi). Sách giáo khoa này căn cứ theo phạm vi của kỳ thi.

Kỳ thi đánh giá kỹ năng nông nghiệp (Sách giáo khoa Nông nghiệp chăn nuôi) – file pdf

3.Kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Nhật【Chung cho cả Nông nghiệp trồng trọt, Nông nghiệp chăn nuôi】
日本語能力の確認・評価【耕種農業・畜産農業共通】

Đây là sách giáo khoa học tiếng Nhật dùng cho người tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nông nghiệp. Sách giáo khoa này căn cứ theo phạm vi kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Nhật.
Kỳ thi được tổ chức như là một phần của kỳ thi Nông nghiệp trồng trọt hay Nông nghiệp chăn nuôi.

1.Kỳ thi đánh giá kỹ năng của người nước ngoài làm công việc hỗ trợ nông nghiệp 【Sách giáo khoa Tiếng Nhật】file pdf

2.File ghi âm sách giáo khoa Tiếng Nhật
 ○ File ghi âm Tải toàn bộ file MP3
 ○ Bật file ghi âm