การสอบในต่างประเทศ
海外での試験

ประเทศที่จะจัดและช่วงเวลาที่จัดสอบ
試験の実施予定国と実施時期

 • ประเทศที่จะจัดสอบ (7 ประเทศ)
  • ①จีน, ②เวียดนาม, ③ฟิลิปปินส์, ④อินโดนีเซีย, ⑤กัมพูชา, ⑥ไทย, ⑦พม่า
 • สถานที่จัดสอบ
  • จะจัดสอบ ณ เมืองต่างๆ เช่น เมืองหลวงของประเทศที่จัดสอบ
 • ช่วงเวลาที่จัดสอบ
  • หากมีการกำหนดช่วงเวลาที่จัดสอบ จะแจ้งใน “ประกาศ” ของหน้าหลัก
   นอกจากนี้ จะลง “คำแนะนำในการเข้าสอบ” ในข้อมูลการสอบแยกประเทศ

รายละเอียดจะลงในข้อมูลสอบของแต่ละประเทศ
กรุณาดู “การเข้าสอบในต่างประเทศ” ในหัวข้อ “ขั้นตอนการสมัครสอบ”

ภาษาที่ใช้ในการสอบ
試験に使用する言語について

ในการจัดสอบ ข้อสอบที่วัดความรู้และทักษะเกี่ยวกับ “งานเพาะปลูก” และ “งานปศุสัตว์” นอกจากภาษาราชการของประเทศที่จะสอบแล้ว จะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ ข้อสอบที่วัดและประเมินความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น จะจัดโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น