စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈလုပ္ငန္းစဉ္အဆင့္ဆင့္
受験手続きの流れ

 

စာေမးပြဲေျဖဆိုမႈလုပ္ငန္းစဉ္အဆင့္ဆင့္
受験手続きの流れ

ျပည္ပ၊ ျပည္တြင္းမွ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္ကို ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ စာရင္းသြင္းျခင္းလက္စြဲစာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ပါ။

ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကိုဝင္ပါ။

Prometric IDကိုယူပါ။(ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ)

စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်င္သည့္ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္ကိုေရြးကာ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းပါ။

စာေမးပြဲေၾကးေပးသြင္းပါ။

စာေမးပြဲေျဖပါ။

ေအာင္/ရံႈးအေျဖကို ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ရယူမည္။