စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးကူညီေထာက္ပ့ံမႈနိုင္ငံျခားသားလက္ခံေရးလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အစိုးရ႐ံုးဌာနမ်ား၏ အထူးအင္တာနက္ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ားစာရင္း
農業支援外国人受入事業関係の政府ホームページ特設サイト一覧

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးကူညီေထာက္ပ့ံမႈနိုင္ငံျခားသားလက္ခံေရးလုပ္ငန္း (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး)
農業支援外国人受入事業(首相官邸)

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားသားလက္ခံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ (စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊သစ္ေတာ၊ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန)
農業分野における外国人の受入れについて(農林水産省)

စနစ္အေၾကာင္းအက်ဉ္းခ်ဳပ္၊ ဥပေဒမ်ား၊ အစိုးရအမိန္႔မ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားစသည္တို႔၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ၾကားခ်က္ (စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊သစ္ေတာ၊ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန)
制度概要、法律、政令、指針等の英訳版(農林水産省)