សៀវភៅសិក្សា
学習用テキスト

1.កសិកម្មដាំដំណាំ
耕種農業

នេះជាសៀវភៅសិក្សាសម្រាប់អ្នកដែលនឹងចូលរួមការប្រឡងវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពជំនាញកសិកម្ម [ផ្នែកកសិកម្មដាំដំណាំ]។ សៀវភៅសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកទៅលើខ្លឹមសារនៃការប្រឡង ។

ឯកសារPDFនៃការប្រឡងវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពជំនាញកសិកម្ម [សៀវភៅសិក្សាស្ដីអំពីកសិកម្មដាំដំណាំ]

2.កសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វ
畜産農業

នេះជាសៀវភៅសិក្សាសម្រាប់អ្នកដែលនឹងចូលរួមការប្រឡងវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពជំនាញកសិកម្ម [ផ្នែកកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វ]។ សៀវភៅសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកទៅលើខ្លឹមសារនៃការប្រឡង ។

ឯកសារPDFនៃការប្រឡងវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពជំនាញកសិកម្ម [សៀវភៅសិក្សាស្ដីអំពីកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វ]

3.ការពិនិត្យវាយតម្លៃសមត្ថភាពភាសាជប៉ុន [ខ្លឹមសាររួមសម្រាប់កសិកម្មដាំដំណាំនិងកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វ]
日本語能力の確認・評価【耕種農業・畜産農業共通】

នេះជាសៀវភៅសិក្សាភាសាជប៉ុនសម្រាប់អ្នកដែលនឹងចូលរួមការប្រឡងវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពជំនាញកសិកម្ម។
សៀវភៅសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកទៅលើខ្លឹមសារសិក្សានៃការពិនិត្យវាយតម្លៃសមត្ថភាពភាសាជប៉ុន។
ការប្រឡងនេះត្រូវបានអនុវត្តជាផ្នែកមួយនៃការប្រឡងដែលទាក់ទងនឹងកសិកម្មដាំដំណាំឬកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វ។

1.ឯកសារPDFនៃការប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាពជំនាញជនបរទេសសម្រាប់ការគាំទ្រវិស័យកសិកម្ម [សៀវភៅសិក្សាភាសាជប៉ុន]

2.ឯកសារសម្លេងសម្រាប់សៀវភៅសិក្សាភាសាជប៉ុន
 ○ ទាញយកឯកសារសម្លេងជាMP3ទាំងមូលតែម្ដង
 ○ ស្ដាប់ឯកសារសម្លេង