စာေမးပြဲက်င္းပသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
試験の目的とメリット

ရည္ရြယ္ခ်က္
目的

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္သားအင္အားမလံုေလာက္မႈ ႀကီးမားစြာျဖစ္ေပၚေနပါသည္။
ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခ်က္ခ်င္းအသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာႏိုင္ငံျခားသားလူစြမ္းအားအရင္းျမစ္ေဆာင္ရြက္မည့္မူေဘာင္သစ္အျဖစ္ေနထိုင္ခြင့္အသစ္(ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား)ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားသားနည္းပညာတတ္ကြၽမ္းမႈသင္တန္းစနစ္ကိုပါ ထပ္ေလာင္းျဖည့္သြင္းကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း
ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္နည္းစနစ္အျဖစ္ အလြန္အမင္းေမွ်ာ္လင့္
အားထားလ်က္ ရွိေပသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမွတဆင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအလုပ္လုပ္ရန္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ဥပေဒျဖင့္ျပဌာန္းထားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အသိပညာႏွင့္နည္းပညာတတ္ကြၽမ္းမႈ စသည္တို႔၏ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားျပည့္မီရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အေထြေထြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းဂ်ပန္တစ္နိုင္ငံလုုံးဆိုင္ရာစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးအသင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊သစ္ေတာ၊ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ အကူအညီကိုရယူၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔မလာေရာက္မီ
၎တို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းႏွင့္အျခားလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ အသိပညာႏွင့္တကြနည္းပညာတတ္ကြၽမ္းမႈကို စစ္ေဆး အကဲျဖတ္မည့္စာေမးပြဲ (စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးေရးစာေမးပြဲ)
ကို 2019ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။
ထိုစာေမးပြဲမ်ားအနက္ [ေကာက္ပဲသီးႏွံထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေရး] ႏွင့္ [ၿခံေမြးတိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း] ဟူ၍ စာေမးပြဲ 2 မ်ိဳး
ကို က်င္းပပါမည္။ ထိုစာေမးပြဲ 2 မ်ိဳးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴရးနည္းပညာကြ်မ္းက်င္ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေသာဂ်ပန္
ဘာသာအရည္အခ်င္းရွိမရွိကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မည့္ စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္ပါမည္။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
メリット

ထိုစာေမးပြဲမ်ားေအာင္ျမင္ပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားခ်က္ျဖစ္ေသာ [စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနည္းပညာကြ်မ္းက်င္ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ဆက္လ်ဥ္း၍ သင့္ေလ်ာ္သလိုေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာအသိပညာႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳကို ပိုင္ဆုိင္သူ] အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားအေၾကာင္းအက်ဉ္းခ်ဳပ္ကို [စနစ္အရသတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား] တြင္ စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။ တဖန္ ထိုလုပ္ငန္းမွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္လက္ေတြ႕အလုပ္လုပ္ရန္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနည္းပညာကြ်မ္းက်င္နိုင္ငံျခားသား လက္ခံေရးလုပ္ငန္းမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လက္ခံေရးကုမၸဏီတြင္ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။
တဖန္ ထိုလုပ္ငန္းမွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္လက္ေတြ႕အလုပ္လုပ္ရန္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနည္းပညာကြ်မ္းက်င္နိုင္ငံျခားသား လက္ခံေရးလုပ္ငန္းမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လက္ခံေရးကုမၸဏီတြင္ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။