ตำราที่ใช้อ่าน
学習用テキスト

1.งานเพาะปลูก
耕種農業

ตำราเรียนสำหรับผู้ที่จะเข้าสอบประเมินทักษะด้านการเกษตร [งานเพาะปลูก]
ยึดตามขอบเขตการสอบ

ไฟล์ pdf การทดสอบประเมินทักษะสำหรับชาวต่างชาติที่ช่วยงานเกษตร [ตำรางานเพาะปลูก]

2.งานปศุสัตว์
畜産農業

ตำราเรียนสำหรับผู้ที่จะเข้าสอบประเมินทักษะด้านการเกษตร [งานปศุสัตว์]
ยึดตามขอบเขตการสอบ

ไฟล์ pdf การสอบประเมินทักษะด้านการเกษตร [ตำรางานปศุสัตว์]

3.การวัดและประเมินความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น [ทั้งสำหรับงานเพาะปลูกและงานปศุสัตว์]
日本語能力の確認・評価【耕種農業・畜産農業共通】

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะเข้าสอบประเมินทักษะด้านการเกษตร
ยึดตามขอบเขตการวัดและประเมินความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
การสอบนี้จะจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการสอบงานเพาะปลูกหรืองานปศุสัตว์

1.ไฟล์ pdf การทดสอบประเมินทักษะสำหรับชาวต่างชาติที่ช่วยงานเกษตร [ตำราภาษาญี่ปุ่น]

2.ไฟล์เสียงตำราภาษาญี่ปุ่น
 ○ ดาวน์โหลดไฟล์เสียง MP 3 รวมกัน
 ○ เล่นไฟล์เสียง