ေလ့လာေရးသံုးျပဌာန္းစာအုပ္
学習用テキスト

1.ေကာက္ပဲသီးႏွံထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေရး
耕種農業

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးေရးစာေမးပြဲ (ေကာက္ပဲသီးႏွံထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေရး) ေျဖဆိုမည့္သူအတြက္ ေလ့လာေရးသံုးျပဌာန္းစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ စာေမးပြဲသက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ႏွင့္စံႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးေရးစာေမးပြဲ (ေကာက္ပဲသီးႏွံထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးျပဌာန္းစာအုပ္) pdf ဖိုင္

2.ၿခံေမြးတိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း
畜産農業

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးေရးစာေမးပြဲ (ၿခံေမြးတိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း) ေျဖဆိုမည့္သူအတြက္ ေလ့လာေရးသံုးျပဌာန္းစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ စာေမးပြဲသက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ႏွင့္စံႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးေရးစာေမးပြဲ (ၿခံေမြးတိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသံုးျပဌာန္းစာအုပ္) pdf ဖိုင္

3.ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (ေကာက္ပဲသီးႏွံထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ၿခံေမြး
တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွိ တူညီမႈ)
日本語能力の確認・評価【耕種農業・畜産農業共通】

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးေရးစာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္သူအတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာေလ့လာေရးသံုးျပဌာန္းစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ႏွင့္စံႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။
စာေမးပြဲကို ေကာက္ပဲသီးႏွံထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ၿခံေမြးတိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစာေမးပြဲ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္ပါမည္။

1.စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴရးကူညီေထာက္ပ့ံမႈနိုင္ငံျခားသားမ်ားနည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈစစ္ေဆးေရးစာေမးပြဲ (ဂ်ပန္ဘာသာေလ့လာေရးသံုးျပဌာန္းစာအုပ္) pdf ဖိုင္

2.ဂ်ပန္ဘာသာေလ့လာေရးသံုးျပဌာန္းစာအုပ္အသံဖိုင္
 ○ အသံဖုိင္ MP3 ဖိုင္အားလံုး ေဒါင္းလုပ္ယူမည္။
 ○ အသံဖိုင္ဖြင့္နားေထာင္မည္။